Όροι Χρήσης

Η χρήση της παρούσας ηλεκτρονικής σελίδας από τον επισκέπτη χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν τη χρήση των υπηρεσιών της και εάν δεν συμφωνεί πρέπει να απέχει από την χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου μας. Επειδή η ενημέρωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας θα είναι συνεχής, διατηρουμένου του δικαιώματός μας να τροποποιούμε αυτό οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, ο χρήστης/επισκέπτης πρέπει να ελέγχει το περιεχόμενο για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοδελίδας ακόμα και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright)

Η συγγραφή σημειώσεων, ασκήσεων, γραφικών παραστάσεων, γραφημάτων κτλ μαθηματικών που βρίσκονται αναρτημένες στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν προσωπικά πονήματα του δημιουργού τους και ταιριάζουν στο προσωπικό ύφος και την διδακτική εμπειρία του υπογράφοντος. Επίσης αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του δημιουργού τους και είναι σύμφωνα με το νόμο “προϊόντα της διάνοιας” προστατευόμενα από τις νομοθετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα τον Ν. 2121/93, από το διεθνές και κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου. Συνεπώς η diakopoulos.net διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Λοιπές ασκήσεις ή προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο και φέρουν τη σήμανση των δημιουργών τους, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.Συνεπώς δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω “δεσμών,” τους οποίους έχουμε τοποθετήσει μόνο για διευκόλυνση των χρηστών μας. Επίσης έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους οι οποίοι και θα μπορούν να αποδείξουν, με κάθε πρόσφορο μέσο, την ιδιοκτησία τους στο άυλο αγαθό ή την άδεια χρήσης τους σε αυτό.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες του για χρήση σύμφωνη με το σκοπό του δημιουργού του που είναι η παροχή εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου, η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση του υλικού αυτού και από άλλους εκπαιδευτικούς αλλά και ο εμπλουτισμός του από τους τελευταίους, η ανταλλαγή γνώσεων, θέσεων και απόψεων στα μαθηματικά.

Άδεια Χρήσης.

Η diakopoulos.net είναι φορέας άδειας creative commons (cc BY-NC-SA 4.0) με αδειοδοτούμενες χρήσεις: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές. Αυτό σημαίνει ότι ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να αντιγράψει και αναδιανείμει το υλικό του ιστότοπου με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο. Ακόμα μπορεί να προσαρμόσει, αναμείξει,τροποποιήσει και δημιουργήσει πάνω στο υλικό του συνολικού περιεχομένου μας. Τις παραπάνω δράσεις μπορεί να υλοποιεί με τους ακόλουθους όρους:
-Αναφορά Δημιουργού:

Όποιος επενεργεί πάνω στο παρεχόμενο υλικό της ιστοσελίδας θα πρέπει στην συνέχεια να καταχωρεί αναφορά στον δημιουργό με σύνδεσμο της άδειας και με αναφορά των αλλαγών, τροποποιήσεων ή ότι άλλο έχει επέλθει επί του περιεχομένου. Η παραπάνω επισήμανση μπορεί να γίνεται με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, και θα πρέπει να γίνεται σαφές ότι η diakopoulos.net δεν έχει αποδεχθεί το έργο του χρήστη ή τη χρήση για την οποία ο τελευταίος το προορίζει.

-Μη Εμπορική Χρήση και Παρόμοια Διανομή.

Mε την έννοια ότι αν ο χρήστης αναμείξει, τροποποιήσει, ή δημιουργήσει άλλως πάνω στο υλικό της ιστοσελίδας, πρέπει στην συνέχεια να διανείμει τις δικές του συνεισφορές υπό την ίδια άδεια όπως και το πρωτότυπο.

Περιορισμός Ευθύνης-Δήλωση Αποποίησης

Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται “ως έχει” χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού, για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η diakopoulos.net, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, δεν ευθύνεται, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας από την περαιτέρω χρήση ή αναπαραγωγή των δοσμένων λυμένων μαθηματικών ασκήσεων. Συνεπώς ο επισκέπτης/χρήστης προβαίνει στις ανωτέρω χρήσεις με δική του πρωτοβουλία και με δεδομένη την γνώση των παρόντων όρων χρήσης.

Επίσης η diakopoulos.net δεν εγγυάται ότι οι πάσης φύσεως και μορφής ασκήσεις μαθηματικών θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς αριθμητικά ή άλλα σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται.

Ομοίως η diakopoulos.net δεν εγγυάται ότι η παρούσα ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στην διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η diakopoulos.net.

Μεταβατικές Διατάξεις

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των υπηρεσιών και του περιεχομένου στο σύνολό του που αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο, καθώς και των όρων χρήσης αλλά και σκοπού, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή του μέσω του δικτυακού τόπου. 

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Πειραιά.

Ένας ιστότοπος για τα Μαθηματικά

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial