Αρχείο κατηγορίας ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Α.ΜΕΡΟΣ

Φ7/200

     \text{Να λυθεί η παρακάτω άσκηση} \begin{enumerate} \item Έστω η συνεχής συνάρτηση $ f: \rr \to \rr$ για την οποία ισχύει: $$ xf(x) + 3\hm x =x^{2}, \quad x \in \rr.$$ \begin{enumerate} \item Να βρείτε τον τύπο της $ f.$ \item Να υπολογίσετε το $ \displaystyle\lim_{x\to + \infty} f(x).$ \item Να δείξετε ότι η εξίσωση $ f(x) = e^{-x}$ έχει μία τουλάχιστον θετική ρίζα. \end{enumerate}

ΛΥΣΗ
Συνέχεια ανάγνωσης Φ7/200

Φ6/201

     \text{Να λυθεί η παρακάτω άσκηση} \begin{enumerate} \item Έστω η συνεχής συνάρτηση $ f: \rr \to \rr$ για την οποία  \\ισχύει: $$ xf(x) + \hm x = x^{2} \hm \frac{1}{x}, \quad x \neq 0.$$ \begin{enumerate} \item Να βρείτε τον τύπο της $ f.$ \item Να υπολογίσετε το $ \displaystyle\lim_{x\to + \infty} f(x).$ \item Να δείξετε ότι η εξίσωση $ f(x) = 0$ έχει μία \\τουλάχιστον        θετική ρίζα. \end{enumerate} \end{enumerate}

ΛΥΣΗ
Συνέχεια ανάγνωσης Φ6/201