ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΣΥΜΠΤΩΤΗ

    \[\text{Αν\,\,}\lim_{x \to +\infty}f(x)=l\in\rr \,\,\text{αντιστοίχως} \quad \lim_{x \to -\infty}f(x)=l\in\rr,\]

τότε η ευθεία y=l λέγεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο +\infty, αντίστοιχα στο -\infty.

  • Μια συνάρτηση έχει το πολύ δύο οριζόντιες ασύμπτωτες, μία στο -\infty και μία στο +\infty.
  • Αν μια συνάρτηση f ορίζεται σε διαστήματα της μορφής (-\infty,\alpha), (\beta,+\infty), τότε για να βρούμε (αν υπάρχουν) τις οριζόντιες ασύμπτωτες της C_f, υπολογίζουμε τα όρια

        \[\lim_{x \to -\infty}f(x) \quad \text{και} \quad \lim_{x \to +\infty}f(x)\]

    Αν κάποιο από τα παραπάνω όρια είναι ίσο με l\in\rr, τότε η ευθεία y=l είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο -\infty ή στο +\infty αντίστοιχα.

  • Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΣΥΜΠΤΩΤΗ