ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Έστω μια συνάρτηση f πολλαπλού τύπου η οποία αλλάζει τύπο στο x_0. Για να μελετήσουμε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής, εργαζόμαστε ως εξής:

 • Βρίσκουμε την δεύτερη παράγωγο της συνάρτησης, f'', για x<x_0 και το πρόσημο της δεύτερης παραγώγου της συνάρτησης, f'', για x<x_0.
 • Βρίσκουμε την δεύτερη παράγωγο της συνάρτησης, f'', για x>x_0 και το πρόσημο της δεύτερης παραγώγου της συνάρτησης, f'', για x>x_0.
 • ,

 • Σχηματίζουμε ενιαίο πίνακα με το πρόσημο της δεύτερης παραγώγου της συνάρτησης, f'', και την κυρτότητα της συνάρτησης f.
  • Το x_0 είναι θέση σημείου καμπής, όταν:
   \circ Η f έχει εφαπτομένη στο x_0
   \circ Αλλάζει η κυρτότητα της f εκατέρωθεν του x_0.
   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
   Δεν χρειάζεται να ελέγξουμε αν η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο x_0.

  Παράδειγμα. 1.
  Να μελετήσετε ως προς την κυρτότητα και το σημείο καμπής την συνάρτηση

      \[f(x)= \left\{ \begin{tabular}{ll} $x^2-2x+6, \quad x\leq1$ \\\\ $x^3-9x^2+15x-2, \quad x>1$ \end{tabular} \right. \]

  Λύση
  Η f έχει πεδίο ορισμού το \rr. Βρίσκουμε την f'.
  Για x<1 είναι:

      \[f'(x)=2x-2\]

  Για x>1 είναι:

      \[f'(x)=3x^2-18x+15\]

  Εξετάζουμε αν η συνάρτηση, f είναι συνεχής στο x_{0} =1.

      \[\lim_{x \to 1^-}f(x)=5\]

      \[\lim_{x \to 1^+}f(x)=5\]

  Από κριτήριο πλευρικών ορίων έχουμε ότι το όριο της συνάρτησης f στο x_{0} =1, υπάρχει και είναι

      \[\lim_{x\to 1}f(x) =5=f(1)\]

  Άρα η f είναι συνεχής στο x_{0} =1.
  Εξετάζουμε, τώρα αν η συνάρτηση f, είναι παραγωγίσιμη στο x_{0} =1.

      \begin{align*} 											f'_{-}(1)&=\lim_{x \to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}\\ 												&=\lim_{x \to 1^-}\frac{x^2-2x+6-5}{x-1}\\ 												&=\lim_{x \to 1^-}\frac{x^2-2x+1}{x-1}\\ 												&=\lim_{x \to 1^-}\frac{(x-1)^2}{x-1}\\\\ 												&=\lim_{x \to 1^-}(x-1)=0 												\end{align*}

  Επίσης

      \begin{align*} 											f'_{+}(1)&=\lim_{x \to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}\\ 											&=\lim_{x \to 1^+}\frac{x^3-9x^2+15x-2-5}{x-1}\\ 											&=\lim_{x \to 1^+}\frac{x^3-9x^2+15x-7}{x-1}\\ 											&=\lim_{x \to 1^+}\frac{(x-1)(x^2-8x+7)}{x-1}\\ 											&=\lim_{x \to 1^+}(x^2-8x+7)=0 												\end{align*}

  Άρα η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο x_{0} =1, με

      \[f'(1)=0\]

  Επομένως έχουμε:

      \[f'(x)= \left\{ \begin{tabular}{ll} $2x-2, \quad x\leq1$ \\\\ $3x^2-18x+15, \quad x>1$ \end{tabular} \right. \]

  Βρίσκουμε την δεύτερη παράγωγο της συνάρτησης, f'':
  Για x<1 έχουμε:

      \[f''(x)=2.\]

  Για x>1 έχουμε:

      \begin{align*} 												&f''(x)=6x-18=6(x-3). 												\end{align*}

  Την δεύτερη παράγωγο της συνάρτησης f στο x_{0}=1, δηλαδή την τιμή f''(1), δεν χρειάζεται να την υπολογίσουμε οπότε σχηματίζουμε τον πίνακα:

      \[										 \begin{tabular}{|r| l c c c c c r|} \hline $ x  $     &{\tiny{$ -\infty$}}&      & $1$ 		&    & $ 3$   &        & {\tiny{$ +\infty$}}  						\\ \hline $2 $  &         &  $+$  &$ |$	    &  & $ |$   &   &	           						\\ \hline $6(x-3) $  &         &    &$ |$	    & $ -$ & $ 0$   & $ +$	  &	           						\\ \hline $f'' $  &         &   $+$  &$ |$	    & $ -$ & $ 0$   & $ +$	  & \\ \hline $C_{f} $  &          & $\smile$   &Σ.Κ.    & $\frown$ & Σ.Κ.  & $\smile$  & \\ \hline \end{tabular}\]

  Η συνάρτηση f είναι κυρτή \smile στο (-\infty,1] και στο [3,+\infty)
  και κοίλη\frown στο [1,3].
  Η C_f έχει σημεία καμπής στις θέσεις x_1=1 το A(1,5) και x_0=3 το B(3,-11).

  Παράδειγμα.2. Να μελετήσετε ως προς την κυρτότητα και το σημείο καμπής την συνάρτηση

      \[f(x)= \left\{ \begin{tabular}{ll} $x^3+6x^2, \quad x\leq1$ \\\\ $x^3-9x^2+15, \quad x>1$ \end{tabular} \right. \]

  Λύση
  Η συνάρτηση ,f έχει πεδίο ορισμού το \rr, στο οποίο
  Για x<1, η f(x)=x^3+6x^2, είναι συνεχης.
  Για x>1, η f(x)=x^3-9x^2+15, είναι συνεχης.
  Εξετάζουμε αν η f είναι συνεχής στο x_{0}=1.

      \[\lim_{x \to 1^-}f(x)=7\]

      \[\lim_{x \to 1^+}f(x)=7\]

  Από κριτήριο πλευρικών ορίων έχουμε

      \[\lim_{x \to 1}f(x)=7=f(1).\]

  Άρα η f είναι συνεχής στο x_{0}=1.
  Βρίσκουμε την παράγωγο της συνάρτησης, f',
  Για x<1 είναι:

      \[f'(x)=3x^2+12x\]

  Για x>1 είναι:

      \[f'(x)=3x^2-18x\]

  Εξετάζουμε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο x_{0}=1.

      \begin{align*} 									f_{-}'(1)&=\lim_{x \to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}\\ 											&=\lim_{x \to 1^-}\frac{x^3+6x^2-7}{x-1}\\ 											&=\lim_{x \to 1^-}\frac{(x-1)(x^2+7x+7)}{x-1}\\ 												&=\lim_{x \to 1^-}(x^2+7x+7)\\ 												&=15 												\end{align*}

      \begin{align*} 											f_{+}'(1)&=\lim_{x \to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\\ 												&=\lim_{x \to 1^+}\frac{x^3-9x^2+15-7}{x-1}\\ 												&=\lim_{x \to 1^+}\frac{x^3-9x^2+8}{x-1}\\ 											&=\lim_{x \to 1^+}\frac{(x-1)(x^2-8x-8)}{x-1}\\ 												&=\lim_{x \to 1^+}(x^2-8x-8)\\ 												&=-15 												\end{align*}

  Άρα η f είναι παραγωγίσιμη στο x_{0}=1, με

      \[f'(1)=0\]

  Επομένως έχουμε:

      \[f'(x)= \left\{ \begin{tabular}{ll} $3x^2+12x, \quad x\leq1$ \\\\ $3x^2-18x, \quad x>1$ \end{tabular} \right. \]

  Βρίσκουμε την δεύτερη παράγωγο της στυνάρτησης, f''.
  Για x<1 έχουμε:

      \[f''(x)=6x+12\]

  Για x>1 έχουμε:

      \[f''(x)=6x-18=6(x-3)\]

  Σχηματίζουμε τον πίνακα:

      \[	 \begin{tabular}{|r| l c c c c c c c  r|} \hline $ x  $     &{\tiny{$ -\infty$}}&      & $-2$ 		&    & $ 1$   & &$3$   &{\tiny{$ +\infty$}} & 					\\ \hline $6x+12$  &          &  $-$  &$ 0$	    & $ +$ & $ |$   &   &	     $|$      &	&			\\ \hline $6(x-3)$  &          &    &$ |$	    &  & $ |$   & $ -$	  &	     $0$      &	$+$ 	&			\\ \hline $f''$  &          &  $ -$  &$ 0$	    & $+ $ & $ ||$   & $ -$	  &	     $0$      &	$+$ 	&			\\ \hline $ C_{f}$  &          &  $ \frown $  & Σ.Κ.    & $ \smile $ & $ |$   & $ \frown$	  &	     Σ.Κ.      &	$\smile$ 	&		\\ \hline \end{tabular} \]

  Η συνάρτηση f είναι κοίλη, \frown, στο (-\infty,-2] και στο [1,3] και κυρτή, \smile, στο [-2,1] και στο [3,+\infty).
  Η C_f έχει σημεία καμπής στις θέσεις x_1=-2 το A(-2,16) και x_2=3 το B(3,-39).
  Η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο x_{0}=1 άρα δεν έχει σημείο καμπής στο x_{0}=1.

  Βιβλιογραφία: Παπαδάκης, εκδόσεις Σαββάλα.
  Άδεια Creative Commons
  Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

  FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  Δεν είμαι Robot *